Informacje o pracownikach i współpracownikach

prof. dr hab. Romuald Huszcza

zainteresowania: zajęcia: Wiedza o języku koreańskim
kontakt:
publikacje:
I Books
 1. (co-ed. with Jadwiga Sambor and Jadwiga Linde-Usienkiewicz and contributor) Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne {in Polish: "Synchronic and diachronic linguistics"}, Warsaw 1993, pp. 350, Warsaw University Press
 2. (co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego - część I (kurs podstawowy) {in Polish: "Handbook of Korean - Part I (Basic course)"}, Warsaw 1994, pp. 265, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}
 3. (co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego - część II (kurs dla zaawansowanych) {in Polish: "Handbook of Korean - Part II Advanced Course"}, Warsaw 1995, pp. 380, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}
 4. Honoryfikatywność - Gramatyka. Pragmatyka. Typologia {in Polish; "Honorifics - Grammar. Pragmatics. Typology"}, Warsaw 1996, pp. 257, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}(Reviewed by Krzysztof Gawlikowski in: Azja - Pacyfik 1998 no 1/98, pp. 267-274
 5. (co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego - część I (kurs podstawowy) {in Polish: "Handbook of Korean - Part I Basic course", the 2nd revised and enlarged edition}, Warsaw 1997, pp. 478, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}, the 3rd edition Warsaw 2007
 6. (co-author with Maho Ikushima and Jan Majewski) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami. Tom 1 {in Polish: "Japanese grammar. A handbook with exercises", vol. 1}, Warsaw 1998, pp. 538, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG} (Reviewed by Karol Olszewski and by Christoph Janasiak in: Japonica 10, 1999, pp. 223-226 and 226-232 with authors’response pp. 233-236)
 7. (co-ed. with Agnieszka Kozyra and contributor) To commemorate 75 Years of the Japanese Language Teaching at Warsaw University. Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, Warsaw 1999, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Oriental Institute, Academic Publishing House DIALOG, pp. 528
 8. (co-author with Jan Majewski and Maho Ikushima) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, tom 1 (the 2nd revised edition) Cracow 2003, pp. 536, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego {Jagiellonian University Publishing House}
 9. (co-author with Maho Ikushima, Jan Majewski and Jarosław Pietrow) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, tom 2 {in Polish: "Japanese grammar. A handbook with exercises", vol. 2}, Cracow 2003, pp. 618, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego {Jagiellonian University Publishing House}
 10. (co-editor with Anna Engelking and contributor) Pogranicza języków, pogranicza kultur{"Languages and cultures in contiguity"}, pp. 392, Warsaw 2003, Wydział Polonistyki Universytetu Warszawskiego {Warsaw University, Faculty of Polish Philology}
 11. (co-editor with Jadwiga Linde-Usiekniewicz and contributor) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor {"Lingustic works dedicated to Professor Jadwiga Sambor"},Warsaw 2003, pp.224, Wydział Polonistyki UW
 12. Honoryfikatywność - Gramatyka. Pragmatyka. Typologia {in Polish: "Honorifics - Grammar. Pragmatics. Typology"}, the 2nd revised and enlarged edition, Warsaw 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp.228

II Books in preparation
 1. (ed. and contributor) Studia z językoznawstwa japońskiego {"Studies in Japanese linguistics"}, pp. 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2007
 2. Wielosystemowość i współsystemowość w językach naturalnych. Wschodnioazjatycki krąg językowy {"Polystemism and systemism in natural languages. East Asian linguistic circle"}, pp.289, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

III Articles
 1. Ze składni w języku japońskim, koreańskim i polskim (formalno-syntaktyczna a informacyjna struktura zdania) {in Polish: "Some aspects of the syntax of Japanese, Korean and Polish sentence (formal vs. informational sentence structure")}, in: Studia Semiotyczne, vol. V, 1974, pp. 173-182, Wrocław, Ossolineum
 2. "Wakaki Porando"-ki ni okeru Nihon bungaku, engeki e no kanshin<<若きポーランド>>期に於ける日本文学・演劇への関心 {in Japanese: "Interest toward Japanese literature and theatre in the period of Young Poland"} in: Tokyo Daigaku Kyoyo Gakubu Gaikokugoka Kenkyu Kiyo dai25kan dai3go東京大学教養学部外国科研究紀要第25巻第3号, 1978, pp. 45-64, Tokyo, The University of Tokyo, Department of Foreign Languages, Faculty of General Education, co-author: Shozo Yoshigami 吉上昭三
 3. Kim Tongin i początki nowej literatury koreańskiej {in Polish: "Kim Tongin and the beginings of new Korean literature"}, in: Przegląd Orientalistyczny, vol. 4, 1978, pp. 319-329, Warsaw, PWN
 4. Some Remarks on the Thematic-Rhematic Structure of the Korean Sentence, in: The Journal of Asiatic Studies, vol. XXII no 1, 1979, pp. 139-148, Seoul, Korea University
 5. Czy honoryfikatywność jest w języku polskim kategorią gramatyczną? {in Polish; "Are honorifics a grammatical category in Polish?"}, in: Język - Teoria - Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Opole 20-21 maja 1979, pp. 48-54, Kielce 1980, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
 6. O gramatyce grzeczności {in Polish: "On the grammar of honorifics"}, in: Pamiętnik Literacki, vol. LXXI no 1, 1980, pp. 175-186, Wrocław, Osssolineum
 7. Tematyczno-rematyczna struktura zdania w języku polskim {"The thematic-rhematic (topic-comment) structure in Polish"}, in: Polonica, vol. VI, 1980, pp. 57-71, Wrocław, Ossolineum
 8. Zaimki osobowe w systemie języka {"Personal pronouns within the language system"}, in: Adam Weinsberg (ed.), Podsystemy językow naturalnych, pp. 25-46, Warsaw 1981, Warsaw University Press
 9. O pewnych uniwersaliach w tematyczno-rematycznej strukturze zdania {"On some universals of topic-comment structure"}, in: Teresa Dobrzyńska and Elżbieta Janus (eds.), Tekst i zdanie, pp. 97-123, Wrocław 1983, Ossolineum ; partial reprint in: Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (eds.) Współczesna polszczyzna. Wybor opracowań, 4, Tekstologia cz. 1 , pp. 114-136< Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
 10. Hanmun in Modern Korean and the Problem of Polysystemism in Language, in: Association for Korean Studies in Europe, Proceedings of the 7th Annual Conference, 5-9 April 1983, Copenhagen - Denmark, pp. 70-72, London 1984
 11. Porandogo to Nihongo no voisu ni tsuite ポーランド語と日本語のヴォイスについて {in Japanese: "On the voice in Polish and Japanese"}, in: Nihongogaku 日本語学, vol. 4, 1985, pp. 47-56, Tokyo, Meiji Shoin 明治書院
 12. Polysytemism and Co-systemism in Far Eastern Languages as a Problem of Linguistic Structure, in: Transations of the International Conference of Orientalists in Japan, vol. XXX, 1985, pp. 78-92, Tokyo, The Toho Gakkai
 13. Wykładniki uwydatnionego rematu zdania w języku polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim {"The emphatic comment markers in Polish, Japanese, English and Vietnamese"}, in: Prace Filologiczne, vol. XXXIII, 1986, pp. 325-336, Warsaw, PWN
 14. Gengo kozo no mondai to shite no Higashi Ajia shogengo ni okeru tataikeisei to kyotaikeisei (ippan gengogaku noshiten kara mita kangoshakuyo yoso no mondai 言語構造の問題としての東アジア諸言語に於ける多体系性と共体系性(一般言語学の視点から見た漢語借用要素の問題) {in Japanese: "Polysystemism and co-systemism in East Asian languages as a problem of linguistic structure (the question of classical Chinese loanwords)"}, in: Nihongogaku 日本語学, vol. 11, 1986, pp. 42-49, Tokyo, Meiji Shoin
 15. The Thematic-Rhematic Structure of Questions in Korean, in: Journal of Asian and African Studies, vol. 32, 1986, pp. 27-36, Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
 16. On some markers of the Thematic-Rhematic Structure in Korean, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLV no 2, 1987, pp. 15-24, Warsaw, PWN
 17. Antonymous Hanmun Pairs in Korean and other East Asian Languages, in: Journal of Chinese Linguistics, vol. 15 no 1, 1987, pp. 90-104, Berkeley, University of California
 18. Spojność syntaktyczna a spojność tematyczno-rematyczna w języku japońskim, koreańskim, wietnamskim i chińskim {"Syntactic cohesion and topic-comment cohesion in Japanese, Korean, Vietnamee and Chinese"}, in: Adam Weinsberg (ed.) Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego {"Studies in general and contrastive linguistics"}, pp. 19-33, Warsaw 1987, Warsaw University Press
 19. Korean and the problem of Linguistics Polysystemism, in: Papers of the 5th International conference on Korean Studies: Korean Studies, Its Tasks & Perspectives, vol. 1, pp. 515-530, The Academy of Korean Studies 1988, Songnam
 20. Thematic-rhematic Structure of Questions in Typologically Distant Languages - Polish and Vietnamese Sentence Questions, in: Elżbieta Smulkowa and Kazimierz Feleszko (eds.) Polono-Slavica Varsoviensia - Problemy Językoznawstwa Konfrontatywnego, pp. 61-68, Warsaw 1988, Warsaw University Press
 21. 폴란드에서의 한국학의 과거와 현재 (P'ollandŭ esŏ ŭi Hangukhak ŭi kwagŏ wa hyŏnjae) {"Korean Studies in Poland - Past and Present"}, in: Hangul Sae Soshik, no 195, 1988, pp. 7-8, Seoul, Hangul Hakhoe
 22. 폴란드에서의 한국어 교육 현황 (P'ollandŭ esŏ ŭi Hangugŏ kyoyuk hyŏnhwang) (co-author: Halina Ogarek-Czoj), {“Korean Language Education in Poland”}, in: Hangul, no 201-202, 1988, pp. 340-348, Seoul, Hangul Hakhoe
 23. L'etat actuel de l'enseignement du coreen en Pologne (co-author: Halina Ogarek-Czoj), in: Revue de Coree, vol. 21 No 4, 1989, seoul, Commision Nationale Coreene pour l'Unesco (French version of p. 22)
 24. Hanmun in Modern Korean - a subgrammar of abbrevation, in: Twenty Papers on Korean Studies Offered to Professor W. E. Skillend, Cahiers d’Etudes Coreennes 5, 1989, p. 125-132, Paris, College de France
 25. Tematyczno-rematyczna struktura zdania w językach rożnych typów (Normalny podział tematyczno-rematyczny) {"Topic-comment sentence structure in typologically distant languages (the normal topic-comment partition)"}, in: Teresa Dobrzyńska (ed.) Tekst w kontekście, pp. 55-96, Wrocław 1990, Ossolineum
 26. Czy istnieją zdania czysto rematyczne? {"Can a sentence consist of nothing but comment?"}, in: Teresa Dobrzyńska (ed.), Tekst w kontekście, pp. 97-103, Wrocław 1990, Ossolineum
 27. Kambun/Hanmun in Present-day Japanese and Korean - a case of Co- and Polysystemism, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLVI no 2, 1990, pp. 53-61, Warsaw, PWN
 28. Wykładniki uwydatnionego tematu zdania w języku polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim {"The restrictive topic markers in Polish, Japanese, English and Vietnamese"}, in: Prace Filologiczne, vol. XXXVI, 1991, pp. 169-181, Warsaw, PWN
 29. Verbs of displacement - the semantics of KURU and IKU, in: Lone Takeuchi (ed.) European Studies in Japanese Linguistics 1988-90, pp. 39-48, London 1991, Lone Publications
 30. Smutek topików (Problem definicji podstawowych pojęć tematyczno-rematycznej struktury zdania) {"Tristes topiques (The problem of defining basic notions of the topic-comment structure)"}, in: Jadwiga Sambor and Romuald Huszcza (eds.) Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, pp. 49-57, Warsaw 1991, Warsaw University Press
 31. Is Japanese a polysystemic language? (The problem of Chinese borrowings within the present-day Japanese grammatical structure), in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLVII no 2, 1991, pp. 99-110, Warsaw, PWN
 32. The problem of personal pronouns in East Asian languages and category of honorifics, in: Journal of Asian and African Studies, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
 33. The semantics of COME and GO in Korean, in: Korean Linguistics, vol. 7, 1992, pp. 123-132, Honolulu, Hawaii, International Circle of Korean Linguistics
 34. The Notion of Linguistic Co-systemism and the World of East Asian Languages, in: Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan, No XXXVIII 1993, pp. 154-155, Tokyo, The Toho Gakkai
 35. Porando ni okeru Nihon kenkyu no doko to kongo no kadaini tsuite ポーランド語における日本研究の動向と今後の課題について {"Trends in Japanese Studies in Poland and their future tasks"}, in: Fukuoka Yunesuko Kyokai Soritsu 45 Kinen Dai45kai Kyushu Bunka Kaigi Tokushugo "90 nendaino sekai to Nihon" 福岡ユネスコ協会創立45記念第7回九州際文化会議特集号「90年代の世界と日本」, pp. 218-222, Fukuoka 1993, The Fukuoka UNESCO Association
 36. Honoryfikatywność - gramatyka czy pragmatyka? {"The honorifics - grammar or pragmatics?"}, in: Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usienkiewicz and Romuald Huszcza (eds.) Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pp. 125-138, Warsaw 1993, Warsaw University Press
 37. Warushawa Daigaku, Nihon kenkyu nanajugonen no konjaku ワルシャワ大学、日本研究七五年の今昔 {"75 years of the Japanese studies at University of Warsaw"}, in: ポロニカ(POLONICA), 1994 no 5, pp. 112-116, Tokyo, Kobunsha 恒文社
 38. Polysystemisme et cosystemisme est-asiatique - le contact des langues ou des systemes? in: Proceedings of the 16th Congress of Linguists (a CD-ROM edition), Paris 1998, Elsevier (11 pp.)
 39. Z problemów leksykografii koreańsko-polskiej {"On some problems of Korean-Polish lexicography"}, in: Przegląd Orientalistyczny, no 3-4 (187-188), pp. 243-247, Warsaw 1998
 40. Typologiczne zagadnienia opisu współczesnego języka japońskiego {"Typological aspects of the modern Japanese language description"}, in: Japonica 10, Warsaw 1999, pp. 115-129, Warsaw University, Oriental Institute, Japanese and Korean Department
 41. Łacińska transkrypcja języka japońskiego z perspektywy lingwistyki {"The Romanization of the Japanese Language from the Perspective of Linguistics"}, in: Japonica 11, Warsaw 1999, pp. 93-123, Warsaw University, Oriental Institute, Japanese and Korean Department
 42. The linguistic co-systemism and East-Asian borrowings in Japanese, in: Kozyra A. Huszcza R. (eds.) To Commemorate 75 years of the Japanese Language Teaching at Warsaw University. Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, pp. 417-432, Warsaw 1999, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Oriental Institute, Academic Publishing House DIALOG
 43. Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych {"The honorific personal pronouns in Polish reconsidered"}, in: Poradnik językowy, no 6, 2000, pp. 21-30
 44. Nie ma, żeby nie było - o segmentalnych wykładnikach tematyczno-rematycznej struktury zdania w polszczyźnie {"The segmental markers of functional sentence perspective in Polish"}, in: Poradnik Językowy, no 8, 2000, pp. 1-8
 45. Kambun tetrads in Japanese and other East Asian languages, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. LIII, no 1, 2000, pp. 137-149, Warsaw, PWN
 46. Tetrady klasycznochińskie w japońszczyźnie - wielosystemowość i współsystemowość wschodnioazjatycka {"Kambun tetrads in Japanese - East Asian co- and polysystemism"}, in: Japonica 13, Warsaw 2000
 47. Some typological aspects of the Korean predicative inflection, Youngsook Park, Jaehoon Yeon (red.), “History, Language and Culture in Korea. Proceedings of the 20th Conference of the Association of Korean Studies in Europe (AKSE), pp. 312-319, London 2001, Saffron
 48. Podgramatyka skrotów w systemie gramatycznym oraz leksykalnym współczesnej japońszcyzny {"Subgrammar of abbreviations in the grammatical and lexical system of modern Japanese"}, in: JAPONICA, no 14, pp. 133-146, Warsaw 2001, "Nozomi"
 49. Studia japonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim {"Japanese Studies in Warsaw University"}, in: Uniwersytet Warszawski, no 3(9) June 2002, pp. 16-18
 50. Polysystemism and co-systemism in modern Korean - an internal vs. external perspective in: Korea - Poland - Central Europe. 2nd International Academic Conference, vol. 1, pp. 33-52, The Korean Association of East European and Balkan Studies, Seoul, 2002
 51. Semiotyka kontaktow międzyjęzykowych {"Semiotics of the intralinguistic contacts"}, in: A. Engelking, R. Huszcza (eds.) "Pogranicza jezyków, pogranicza kultur" {"Languages and cultures in contiguity"}, pp. 217-227, Warsaw 2003, Warsaw University, Faculty of Polish Philology
 52. Emocje negatywne we frazeologii języka japońskiego {"Negative emotions in the Japanese phraseology"}, in: Anna Duszak, Nina Pawlak (eds.) "Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata" {"The anatomy of wrath. Negative emotions in languages and cultures of the world"}, pp.149-159, Warsaw 2003, Warsaw University Publishing House
 53. Japanese studies at Jagiellonian University, in: The 10th International Conference of EAJS, Japanese Studies in Central and Eastern Europe, Special Session, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Warsaw 2003, pp. 35-37
 54. Wykładniki tematyczno-rematycznej struktury zdania w polszczyźnie - proba typologii {"The topic-comment markers in Polish - a typology"}, in: Jadwiga Linde Usiekniewicz, Romuald Huszcza (eds.) "Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor" {"Linguistic works dedicated to Professor Jadwiga Sambor"}, pp.84-95, Warsaw 2003, Faculty of Polish Philology of Warsaw University
 55. Chapter 15 Politeness in Poland: From 'Titlemania' to Grammaticalised Honorifics, in : Miranda Stewart, Leo Hickey (eds.) Politeness in Europe, pp. 218-233, Clevedon 2005, Multilingual Matters
 56. Teaching Japanese at Jagiellonian University - Prospects for Philology, in: Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6, I, 2005, pp.42-49, Vilnius
 57. Orientalistyka: filologia - nauka o języku - wiedza o kulturze, {Oriental studies: a philology - science of language - science of culture}, in: "Przegląd Orientalistyczny" no 3-4 2006, pp. 137-146, Warsaw
 58. Japonia in: "Nazewnictwo geograficzne świata. zesz. 9. Azja Wschodnia" {"Japan. World's Geographical Names. Vol. 9 East Asia"}, pp. 52-72, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006
 59. Theme as a topic of the Japanese linguistics in: Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka (eds) "Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century - in Memoriam Wiesław Kotański", pp. 201-207, Warsaw 2007, Warsaw University, Oriental Institute, Department of Japanese and Korean Studies
dr hab. Ewa Rynarzewska

zainteresowania: klasyczna i współczesna literatura koreańska, pamięć i tożsamość w literaturze koreańskiej, filozofia i estetyka przyrody w literaturze i sztuce koreańskiej, komizm w kulturze i sztuce koreańskiej, teoria literatury, tradycyjny i współczesny teatr koreański

zajęcia: kontakt: e.rynarzewska@uw.edu.pl


Publikacje

Książki
Artykuły Przekłady literackie

dr Jeong In Choi

zainteresowania: dydaktyka języka koreańskiego, językoznawstwo, tłumaczenia

zajęcia:

publikacje: przekłady literackie:

dr Justyna Najbar-Miller

zainteresowania: klasyczna i współczesna literatura koreańska, ciało w kulturze, kultura kulinarna i motyw jedzenia w literaturze koreańskiej, przekład literacki, religioznawstwo, tożsamość kulturowa

zajęcia:
kontakt: j.najbar@uw.edu.pl

publikacje: przekłady literackie:

dr Anna Paradowska

zainteresowania: językoznawstwo, fonetyka i fonologia, dydaktyka języka koreańskiego

zajęcia:

kontakt: a.paradowska@uw.edu.pl


publikacje:


dr Christoph Shin-Janasiak

zainteresowania: prasoznawstwo koreańskie, modernizacja Korei, nowożytne stosunki koreańsko-japońskie, nowożytna historia Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językoznawstwo koreańskie i wschodnioazjatyckie (typologia języków, socjolingwistyka

zajęcia: kontakt: c.janasiak@uw.edu.pl publikacje:
 • “Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski: Gramatyka japońska t.1 Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego. Wybór ćwiczeń “ (recenzja) "JAPONICA" 10/1999 ss. 226-232, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW "NOZOMI", Warszawa 1999
 • “Rozwój prasy japońskiej w okresie Meiji - narodziny języka nowoczesnej komunikacji społecznej“, "JAPONICA" 11/1999 ss. 73-91, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW "NOZOMI", Warszawa 1999
 • “Prasa koreańska w latach 20. i 30. XX wieku”; w KOREA - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY, red. Krzysztof Gawlikowski i Elżbieta Potocka; ss. 83-98, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
 • “The first attempts at the linguistic Koreanization of the Korean newspapers: the case of the Hansŏng Sunbo and the Hansŏng Chubo (1883-1888)"; w KOREA - POLAND - CENTRAL EUROPE: Perspective partnership in the Areas of Science, Culture, Art, Literature and Economics (vol. I), ss. 53-83, Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University, Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, Korea; Poznań 2002
 • „Początki prasy koreańskiej i jej rola w procesie kształtowania systemu pisma i normy językowej“; "JAPONICA" 15/2002 ss. 251-158, Zakład Japonistyki i Koreanistyki IO UW "NOZOMI", Warszawa 2002
 • „Glossary of Korean, Chinese and Japanese Names, Terms and Titles of Literary Works”; w Halina Ogarek Czoj „Na Tohyang and Korean Short Story Writing of the 1920s“; ss. 101-115, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003
 • „Korean Studies in Warsaw, Poland - Passion for Korean Studies Thrived through Hard Times”; w: Korea Foundation Newsletter Vol.12. No.4, Nov. 2003, Seoul, Korea 2003
 • Koreańska wersja w/w artykułu: 폴란드 바르샤바대 한국학의 어제와 오늘 - 오랜 어려움속에서도 한국학 연구열; w: Korea Foundation Newsletter Vol.12. No.4, Nov. 2003, Seoul, Korea 2003


mgr Anna Diniejko

zainteresowania: klasyczna i współczesna literatura koreańska, kultura koreańska, historia i społeczeństwo, polityka kulturalna, przekład literacki
kontakt: adiniejko@gmail.com

publikacje:
 • „O polsko-koreańskich kontaktach naukowych, kulturalnych i literackich”. Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka. Rocznik 16/2013. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • „Wspomnienia o doktor Halinie Ogarek-Czoj”. Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka. Rocznik 16/2013. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • „Flower Boys, czyli feminizacja wizerunku młodego mężczyzny w południowokoreańskich mediach”. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34/2014, Warszawa 2014.
 • Koreański nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń. Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2014.
 • „Polityka kulturalna Korei Południowej w dobie globalizacji”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. Zeszyt 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013.
 • Koreański. 600 fiszek. Trening od podstaw. Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012.
 • „Korea”. Poznaj Świat, Warszawa 2009.
 • „Słoneczna polityka prezydenta Kim Dae-junga, a dialog międzykoreański”. Korea. Doświadczenia i perspektywy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • „Znaczenie nowej poezji w utrwalaniu tożsamości narodowej Koreańczyków w pierwszej połowie XX wieku”. Korea. Azja – Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka. Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
przekłady literackie:
 • Shin Kyung-sook, Zaopiekuj się moją mamą. Kwiaty Orientu, Warszawa 2011.
 • Kim Young-ha, Imperium świateł. Kwiaty Orientu, Warszawa 2010.
 • Kim Sung Jae, Chonchu. Tom I, II, III. Mandragora, Warszawa 2006.
 • Moon Jung Hoo, Yongbi. Tom I, II, III. Mandragora, Warszawa 2006.


mgr Kamila Kozioł

zainteresowania: literatura i nauka wczesnego i środkowego okresu Joseon
kontakt: kamila.koziol@student.uw.edu.plmgr Anna Piwowarska

zainteresowania:historia powszechna, historia Korei, kino koreańskie, klasyczna literatura koreańska
kontakt: ak.piwowarska@gmail.com

publikacje:
 • „Tragiczna historia księcia Sado, który zmarł w skrzyni z głodu”, „Głos Pomorza”, 12.09.2014, nr 212 (2328)
 • „Koreańska mozaika religijna”, „Głos Pomorza”, 19-21.04.2014, nr 92 (2208)
 • „Historia pewnego porwania w Korei”, „Głos Pomorza”, 27.12.2013, nr 300 (2114)


mgr Anna Wojakowska-Kurowska

zainteresowania: literatura, poezja, tłumaczenie koreańskich utworów literackich i filmów
biblioteka Sekcji Koreanistyki: codziennie 10.00 - 14.00
kontakt: aswojako@uw.edu.pl

publikacje:
 • “Pisarka Pak Wanso oraz jej twórczość w świetle opinii własnej oraz koreańskich krytyków literackich”, “Przegląd Orientalistyczny”, 1998, nr 3-4, s. 250-254
 • Tradycyjne formy poetyckie a powstanie Poezji Nowego Stylu w Korei - materiały z koreanistycznej sesji naukowej z grudnia 1999, złożone do druku
przekłady literackie:
 • Pak Wan-so, Matczyna droga (Omma-ui malttuk I), Warszawa, Dialog (1999), 72 str.
 • Yi Kwang-su: Babcia (Halmom), “Przegląd Orientalistyczny”, 2001, nr 3-4, s. 217-221
 • Ch’oe Nam-son: “Od morza do młodzieży” (“Heae-egeso sonyon-ege”), “Nie wiem” (“Morunena-nun”), “Przegląd Orientalistyczny”, 2002, nr 1-2, s. 97-99
 • Ch'oe Nam-son: “Kraj nad trzema morzami”, “O kwiatach”, “Przegląd Orientalistyczny”, 2004,nr 3-4, s. 185-186


śp. dr Joanna P. Rurarz

zainteresowania: historia, kultura tradycyjna, religie, geografia

publikacje:
 • „Problemy interpretacji starej historii Korei”, Przegląd Orientalistyczny” 3/4, (187/188)1998 (strony 210-217)
 • „Król Sejong (Sedzong) z dynastii Yi (Li)” w: „Festiwal Nauki 17-26 września 1999 - Wielkie postacie Orientu”, Instytut Orientalistyczny UW, 1999 (strony 57-61)
 • „Encyklopedia Historii Świata - tom III - Starożytność II” pod red. J. Kieniewicza, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 2000 (część opisowa str. 56-75 i hasła dotyczące Korei)
 • „Miecz chiljido. Przyczynek do badań nad charakterem wczesnych stosunków koreańsko-japońskich”, Przegląd Orientalistyczny nr 1-2/2005 (strony 28-39)
 • „Historia Korei”, Wydawnictwo akademickie Dialog, Warszawa, 2005 (450 stron)
przekłady literackie:
 • „Literatura na Świecie” nr 2.1992: Hwang Sun-won „Żurawie” (strony 70-76); Hwang Sun-won „Zimowe forsycje” (strony 77-90); Kim Tong-ni „Tungshinbul” (strony 135-160); Kim Tong-ni „Portret szamanki” (strony 103-134)
 • „Przegląd Orientalistyczny” 3-4.1998: Hwang Sun-won „Wdowy” (strony 229-238)
 • „Przegląd Orientalistyczny” 1-2.2001: Pak Wan-so „Ciuciubabka” (strony 63-69)
 • „Barwy miłości. Antologia współczesnych opowiadań koreańskich”, Dialog, Warszawa 1995: Hwang Sun-won „Ulewa” (strony 5-15); Hwang Sun-won „Gwiazda” (strony 16-28); Kim Tong-ni „Skrzeczenie srok” (strony 99-125); Kim Tong-ni „Kawiarnia ‘Miodowa’” (strony 126-154); Han Mu-suk „Pustelnia płynącej wody” (strony 29-72)